Search

English

جلسه ۲: تکوین تاریخی قرآن

پرسش کانونی در این جلسه آن است که قرآن به مثابه‌ی یک کتاب چگونه شکل گرفت و تکوین تاریخی این کتاب چه تأثیری بر نوع فهم ما از متن قرآن و نیز جای‌گیری آن در نظام مفاهیم و مقولات الاهیاتی و فقهی گذاشت. در گفتار اسلامی معاصر، تاریخ قرآن چندان بحث نمی‌شود، اما قرآن‌شناسی مدرن پيشرفت‌های شگفت‌انگیزی در تاریخ‌ قرآن به مثابه‌ی متن کتاب‌شده صورت داده است. هم‌چنین به این پرسش خواهیم پرداخت که آیا ممکن است فهم‌مان را از  قرآن به مثابه‌ی متنی کتاب‌شده (یا به مصحف بدل‌شده) که امروزه مسلمانان به عدم تحریف آن باور دارند به سمت قرآن به مثابه‌ی گفتاری شفاهی، گشوده، نامتعین و سیال حرکت داد؟ اگر چنین تحولی در درک ما از پدیده‌ی قرآن پدیدآید،  فهم ما از آیه‌های قرآن چه دگرگونی‌هایی خواهد یافت؟

در این جلسه به امکان کاربرد روش‌های مدرن در تفسیر آیه‌های قرآن می‌پردازیم و این‌که اگر با ذهن مسلح به...
پرسش کانونی در این جلسه آن است که قرآن به مثابه‌ی یک کتاب چگونه شکل گرفت و تکوین تاریخی این کتاب چه تأثیری...
در این جلسه اهمیت قرآن و حدیث در ساختار فکر اسلامی بررسی می‌شود. قرآن و حدیث هم از نظر میزان اعتبار هم...

تاریخ

2011

برچسب‌ها

دوره‌های آموزشی