Search

English

جلسه ۴: استقلال هویتی

در این جلسه به بحث هویت فردی و استقلال هویت در یک جامعه و مشخصا جامعه ایران در زمان حاضر می‌پردازیم. همچنین راجع به این صحبت می‌کنیم که مفهوم هویت چه تاثیری بر شکل‌گیری مفهوم شهروندی در جامعه ایران دارد.

تاریخ

برچسب‌ها

دوره‌های آموزشی