Search

English

از کلام الهی تا قرآن و مصحف: کتاب مقدس مسلمانان چیست؟

From Divine Discourse to Quran and Mushaf: What Is the Sacred Book of Muslims?

در این وبینار شش موضوع زیر مورد بحث و بررسی قرار می گیرد:

-پیامبر سخنگوی آسمانی

-نظریه های سنتی درباره ماهیت وحی

-متن در فرهنگ شفاهی و کلام در فرهنگ نوشتاری

-گفتار، روش و حقیقت

-از سخنی گفتاری به متنی بسته: شرایط تاریخی تکوین مصحف

-گسست های معنا شناختی: چه چیزهایی درباره قرآن نمی توان گفت

در اين‌که وحى گفتار بوده، اختلافى ميان مسلمانان نيست. اختلاف از آن‌جا آغاز می‌شود که بحث بر سر چگونگی...
در این جلسه مباحث مقدماتی وبینار بررسی می گردد.
ميان گفتار و صورت مکتوب آن گفتار، شكافى معناشـناختى وجود دارد. به محض آن‌که سخنى از گفتار به نوشـتار...
وحى هر چه باشد، شكل اصلى آن گفتاری بوده است. در اين‌باره هيچ خلافى ميان مسلمانان نيست. اما گفتاری بودن...
در اين گفتار به تعريف دو فرهنگ شفاهی و فرهنگ نوشـتاری و بيان تفاوت‌های آن دو خواهيم پرداخت. فرهنگ شفاهی...
قرآن چيست؟ مسلمانان چه تعريف يا برداشـتى از مقوله‌ی وحى داشـته‌اند؟ در سده‌ی بيسـتم چگونه مسلمانان کوشـيدند...

تاریخ

2011

برچسب‌ها

دوره‌های آموزشی ...