Search

English

حقوق کار در ایران

Labor Rights in Iran

 

در این سری وبینارها٬ حسین رییسی در دو جلسه در مورد حقوق کار در ایران به بحث و گفتگو می‌پردازد. وی در جلسه اول روابط حقوقی کارگر و کارفرما را مورد تحلیل قرار می‌دهد. و در جلسه دوم٬ حوادث حقوقی ناشی از کار و پاره ای از قوانین مربوط به این حوزه را مطرح می‌کند.

در این سری از وبینارها٬ ابتدا فلسفه وجودی حقوق کار مطرح می‌شود. در ادامه پیشینه‌ای از قانون کار در دوره...
در این وبینار ٬ مواردی در مورد حقوق کارگران مطرح می‌شود که هر کارگری باید به آن واقف باشد. مسئولیت کارفرما٬...

تاریخ

2015

برچسب‌ها

دوره‌های آموزشی ...