Search

English

جلسه ۱: ماهیت و اهداف مجازات‌ها

در ابتدای این دوره به موضوع حبس یا سلب آزادی به عنوان مجازات در مقام یکی از بارزترین دستاوردهای مکاتب کیفری و تفکرات جدید در خصوص ماهیت و اهداف مجازات‌ها پرداخته می‌شود. بررسی حبس یا سلب آزادی به عنوان مجازات از آن جهت دارای اهمیت است که این نهاد کیفری حداکثر تناسب را با خصوصیات پیشنهادی اکثر مکاتب و اندیشمندان کیفری به عنوان یک کیفر قابل قبول و موجه در جایگزینی برای مجازات‌های بدنی و غیرانسانی داراست. در ادامه این جلسه به اجمال نگاهی به تاریخچه زندان در ایران خواهیم داشت و سپس به تعریف مفهوم زندان و زندانی و علل و ضرورت زندان می‌پردازیم. در نهایت در این جلسه ماهیت کیفر حبس بر مبنا و مفهوم سلب مطلق آزادی بر سه پایه ماهیتی مورد بررسی قرار خواهند گرفت؛ اول: ماهیت کیفری حبس بر این اساس که سلب مطلق آزادی و ایجاد محدودیت موجب آزارهای روحی و جسمی در ذات این کیفر بوده و بیان‌گر این است که هدف از حبس و سلب مطلق آزادی افراد قبل از هر چیز کیفر دادن آن‌هاست. دوم: ماهیت اعتباری و حقوقی حبس که بسته به نوع نظام حقوقی که به صفات خاصی متصف می‌شود و این صفات برای فردی که درآان زندان خاص قرار می‌گیرد دارای بار حقوقی و آثار خاص است. سوم: ماهیت اجبارکنندگی حبس که فاقد هدف کیفری حبس بوده و به همین جهت از شمول عناوین حقوقی به لحاظ جنبه اعتباری و حقوقی حبس خارج است.

در ابتدای این دوره به موضوع حبس یا سلب آزادی به عنوان مجازات در مقام یکی از بارزترین دستاوردهای مکاتب...
در این جلسه ابتدا روش‌های حقوقی تضمین حقوق زندانیان با استناد به قواعد و قوانین بین‌المللی و قوانین داخلی...
تفاوت زندانی با متهم و نیز تفاوت حبس با بازداشت موقت با توجه به قانون آیین دادرسی کیفری جدید موضوعاتی‌ست...
در این جلسه، آیین‌نامه سازمان زندان‌ها در خصوص تفکیک زندانیان حسب پيشينه، سن، جنسيت، تابعيت، نوع جرم،...
بخش دوم تفکیک زندانیان بر اساس نوع جرم موضوع مورد بررسی این جلسه خواهد بود که در این خصوص بحث تفکیک زندانیان...
در این جلسه موضوع حقوق مادی زندانیان که مبتنی بر اهداف، بازپروری و بازسازی و به‌طور کلی اصلاح زندانیان...
در این جلسه موضوع حقوق معنوی زندانیان با توجه به قانون مجازات اسلامی جدید مورد بررسی قرار خواهد گرفت....
در بخش دوم از بررسی حقوق معنوی زندانیان با توجه به قانون مجازات اسلامی جدید در این جلسه موضوع نحوه تعیین...

تاریخ

2015

برچسب‌ها

دوره‌های آموزشی